Viết chương trình tính n giai thừa

Để có tác dụng được bài này, trước tiên chúng ta yêu cầu lưu giữ lại bí quyết tính n! đang. Theo quan niệm giai quá ta có:

0! = 1n! = 1.2.3…n

Vậy là ta tất cả bí quyết rồi. Nhìn vào bí quyết ta thấy với n = 0 thì dễ rồi, trường hợp n > 0 thì nó là tích những số từ là một cho n. Vậy chúng ta có thể cần sử dụng vòng lặp for để tính tiện lợi