Necessary đi với to v hay ving? cấu trúc và cách dùng necessary trong tiếng anh

     

Cấu trúc và biện pháp dùng Necessary trong giờ Anh . Necessary đi với khổng lồ V tuyệt ving? Cùng tò mò về tính tự này cùng giới tự đi sau nó .Khi mong muốn thể hiện nay một việc hay như là một điều nào đấy cần thiết, quan tiền trọng, ta sẽ dùng kết cấu It is necessary trong giờ Anh. Đây là một cấu tạo phổ đổi mới và không còn khó khăn 

*
*
(It is necessary)

Nếu vứt that đi thì nhà ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ sau giới từ bỏ for, đụng từ trở về dạng nguyên thể bao gồm to với câu mất đặc điểm giả định biến chuyển dạng mệnh lệnh thức gián tiếp.

Bạn đang xem: Necessary đi với to v hay ving? cấu trúc và cách dùng necessary trong tiếng anh

Ví dụ:

• It is necessary khổng lồ have high level of proficiency in Vietnammese before they will consider me for a job in the hanoi office. (Cần đề nghị có chuyên môn cao về giờ Việt trước lúc họ để ý tôi thao tác tại văn phòng và công sở Hà Nội.)• It is necessary lớn have good grades in science courses to enrol in the Medical School. (Cần có điểm số tốt trong các môn kỹ thuật để ghi danh vào ngôi trường Y.)

 Bài tập về cấu trúc it is necessary

Cùng rèn luyện một chút về cấu trúc It is necessary để nhớ lâu dài hơn nhé! 

Bài tập

Bài 1: Chọn đáp án đúng điền vào khu vực trống

1. It is going khổng lồ rain. It is ______ to bring an umbrella. 

2. Vì chưng you think it is necessary ______ eat before going? 

3. I believe it is necessary ______ we prepare everything carefully. 

4. It is necessary ______ her to lớn try much more. 

5. Just do what’s ______ and then leave.

Bài 2: Viết lại mọi câu sau sử dụng cấu trúc It is necessary

1. It’s sunny today. You should use your sunscreen. 

2. The deadline is tomorrow.

Xem thêm: Cách Xem Lại Video Đã Xem Trên Facebook, Cách Tìm Lại Video Đã Xem Trên Facebook

You need lớn finish your report at that time. 

3. Bởi vì I need to lớn join the meeting? 

4. I need to lớn pass this exam khổng lồ graduate. 

5. Jane needs to lớn stop smoking. 


Bài tập kết cấu và cách dùng Necessary trong giờ đồng hồ Anh

Bài 1: 

1. Necessary2. To 3. That4. For5. Necessary

Bài 2:

1. It is necessary for you khổng lồ use your sunscreen./It is necessary that you use your sunscreen.2. It is necessary for you to finish your report tomorrow./It is necessary that you finish your report tomorrow.3. Is it necessary for me to join the meeting?4. It is necessary for me lớn pass this exam lớn graduate. 5. It is necessary for Jane to stop smoking/It is necessary that Jane stops smoking.