Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Nếu chúng ta chưa thấy hết sự khác hoàn toàn về cấu tạo, bí quyết áp dụng, vết hiện tại nhận thấy giữa thì thừa khứ 1-1 cùng thừa khđọng tiếp diễn. Vậy thì hãy cùng 4Life English Center (thosanhuyenthoai.vn) so với tức thì bên dưới bài viết sau đây nhé!

*
thì quá khứ đọng solo và thừa khứ đọng tiếp diễn
1. Công thức của thì quá khứ đọng đối kháng và thừa khứ đọng tiếp diễn 2. Cách sử dụng thì thừa khđọng đơn với vượt khứ đọng tiếp nối 3. các bài tập luyện về thì thừa khđọng đối chọi với quá khứ tiếp diễn

1. Công thức của thì quá khứ solo và thừa khứ đọng tiếp diễn

1.1. Công thức thì thừa khđọng đơn

Tobe:

Công thức: S+Was/Were + Adj/ Noun

Ví dụ:

She was a charming actressThey were renowned scientists

Verbs:

Công thức: S+V thừa khứ

Ví dụ:

I started studying English when I was 6 years oldThey invented the light bulb on their own

1.2. Công thức thì quá khđọng tiếp diễn

Công thức chung: S+Was/Were+V-ing

Ví dụ:

I was playing sports when my mom came homeShe was reading at this time last night

2. Cách dùng thì quá khứ đọng đối chọi với thừa khứ tiếp diễn

2.1. Cách dùng thì thừa khđọng đơn

1. Diễn đạt một hành vi xảy ra và xong hoàn toàn vào quá khứ

Ví dụ: Dickens wrote Oliver Twist

2. Diễn đạt các hành động xẩy ra thường xuyên vào quá khứ

Ví dụ: She came trang chính, switched on the computer & checked her e-mails.

You watching: Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

3. Được áp dụng vào một trong những công thức sau:

I used to ridebicycle lớn school (thói quen vào thừa khứ)If I were you,I wouldn’t get engaged to hyên ổn (Câu điều kiện một số loại II)I was eating dinner when she came

4. Signal Words:

Last night/ year/month; yesterdayin 1999…2 years ago

2.2. Cách sử dụng thì thừa khđọng tiếp diễn

1. Diễn đạt một hành động sẽ xẩy ra trên một thời điểm trong vượt khứ

Ví dụ: What were you doing at 8:30 last night?

2. Diễn đạt nhị hành động xảy ra song tuy vậy nhau vào thừa khứ

Ví dụ: While my dad was reading a magazine, my mum was cooking dinner

3. Được sử dụng trong một vài cấu trúc sau

I was listening to lớn the newswhen she phoned (một hành vi vẫn xảy ra thì hành động khác chen ngang)I saw Henrywhilehe was walkingin the park

4. Signal Words:

At this time last nightat this moment last yearat 8 p.m last night; while…

3. các bài tập luyện về thì quá khứ đối kháng và thừa khứ đọng tiếp diễn

3.1. các bài luyện tập 1

Chọn đúng thì của những câu sau (thừa khđọng đối kháng với vượt khứ tiếp diễn):

What were you doing/ did you vị when I called?I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holidayAlice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.My sister was eating/ ate hamburgers every weekover last month.It rained/ was raining heavily last July.Who was she dancing/ did she dance with at the tiệc ngọt last night?While people were talking lớn each other, he read/ was reading his book.Did you find/ Were you finding your keys yesterday?While we were running/ ran in the park, Mary fell over.They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. yesterday.

See more: Mua Điện Thoại - Điều Kiện Trả Góp Cần Những Gì

3.2. Bài tập 2

Hoàn thành các câu sau sử dụng thì vượt khứ đọng đối kháng và quá khứ tiếp diễn:

What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?Who/ you/ go with?Where/ you/ go?What/ you/ do/ during the day?you/ have/ a/ good/ time?How/ you/ get/ there?

3.3. Những bài tập 3

Chia đúng các rượu cồn từ sau ngơi nghỉ thì vượt khứ đọng đối chọi và quá khđọng tiếp diễn:

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) (1) …………lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle và my father (drink) (3) …………. some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were xanh like the water in the sea & his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall and thin & his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………hlặng for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the end of my holiday when I left Hawaii I said goodbye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon and I answered hyên.

See more: Cách Diệt Virus Trên Iphone 7 Plus, Iphone 7 Bị Nhiễm Virus

3.4. Đáp án

các bài tập luyện 1:

Were you doingDidn’t visitSawAteRainedDid she danceWas readingDid you findWere runningWere watching

các bài tập luyện 2:

What were your parents doing while you were going on holiday?Who did you go with?Where did you go?What were you doing during the day?Did you have a good time?How did you get there?

các bài luyện tập 3:

WentWas swimmingWas drinkingSawWasWas beatingAskedToldStayedHad
*
những bài tập về thì vượt khứ đối kháng cùng vượt khứ đọng tiếp diễn

Sau đầy đủ so với của 4Life English Center (thosanhuyenthoai.vn) hy vọng các bạn sẽ rành mạch được thì quá khứ 1-1 cùng vượt khứ đọng tiếp diễn. Từ kia rất có thể áp dụng vào giao tiếp từng ngày cũng như có được công dụng cao trong các kỳ thi.