Ht

GIỚI THIỆU
TẬPhường 1
1. Kinc Pháp Môn Cnạp năng lượng Bản (A)26. Kinc Thánh Cầu
2. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (A)27. Tiểu Kinch Ví Dụ Dấu Chân Voi 
3. Kinh Thừa Tự Pháp28. Ðại Kinch Ví Dụ Dấu Chân Voi 
4. Kinch Sợ Hãi Và Khiếp đáp Đảm (A) 29. Ðại Kinc Ví Dụ Lõi Cây
5. Kinch Không Uế Nhiễm30. Tiểu Kinch Ví Dụ Lõi Cây
6. Kinh Ước Nguyện31. Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò
7. Kinch Ví Dụ Tnóng Vải (A)32. Ðại Kinch Khu Rừng Sừng Bò
8. Kinch Ðoạn Giảm (A)33. Ðại Kinc Người Chăn uống Bò
9. Kinch Chánh Tri Kiến (A)34. Tiểu Kinch Người Chăn uống Bò
10. Kinc Niệm Xứ (A)35. Tiểu Kinch Saccaka
11. Tiểu Kinh Sư Tử Hống (A)36. Ðại Kinh Saccaka (A)
12. Ðại Kinh Sư Tử Hống (A)37. Tiểu Kinc Ðoạn Tận Ái
13. Ðại Kinh Khổ Uẩn (A)38. Ðại Kinh Ðoạn Tận Ái
14. Tiểu Kinh Khổ Uẩn39. Ðại Kinc Xóm Ngựa
15. Kinc Tư Lượng40. Tiểu Kinh Xóm Ngựa
16. Kinh Tâm Hoang Vu41. Kinch Saleyyaka (A)
17. Kinc Khu Rừng42. Kinch Veranjaka
18. Kinch Mật Hoàn (A)43. Ðại Kinch Pmùi hương Quảng
19. Kinc Song Tầm (A)44. Tiểu Kinh Phương thơm Quảng (A)
trăng tròn. Kinc An Trú Tầm (A)45. Tiểu Kinc Pháp Hành (A)
21. Kinch Ví Dụ Cái Cưa (A)46. Ðại Kinh Pháp Hành
22. Kinc Ví Dụ Con Rắn (A)47. Kinch Tư Sát
23. Kinh Gò Mối48. Kinch Kosampiya
24. Kinc Trạm Xe (A)49. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh
25. Kinch Bẫy Mồi50. Kinh Hàng Ma
TẬPhường 2
51. Kinc Kandaraka76. Kinch Sandaka
52. Kinh Bát Thành77. Ðại Kinc Sakuludayi
53. Kinc Hữu Học78. Kinh Samanamandika
54. Kinh Potaliya79. Tiểu Kinh Sakuludayi
55. Kinch Jivaka80. Kinch Vekhanassa
56. Kinch Ưu-Ba-Ly81. Kinh Ghatikara
57. Kinc Hạnh Con Chó (A)82. Kinc Ratthapala (A)
58. Kinh Vương Tử Vô-Úy (A)83. Kinch Makhadeva
59. Kinh hầu hết Cảm Thọ84. Kinch Madhura
60. Kinch Không Gì Chuyển Hướng85. Kinc Vương Tử Bồ-Đề
61. Kinh Giáo Giới La-Hầu-La Tại Am-Bà-La (A) 86. Kinh Angulimala
62. Ðại Kinch Giáo Giới La-Hầu-La87. Kinc Ái Sanh (A)
63. Tiểu Kinc Malunkyaputta (A)88. Kinh Bahitika
64. Ðại Kinch Malunkyaputta89. Kinc Pháp Trang Nghiêm
65. Kinch Bhaddali90. Kinh Kannakatthala
66. Kinh Ví Dụ Con Chyên ổn Cáy91. Kinch Brahmayu
67. Kinch Catuma92. Kinch Sela
68. Kinch Nalakapana93. Kinc Assalayana
69. Kinc Gulissani94. Kinch Ghotamukha
70. Kinh Kitagiri95. Kinc Canki
71. Kinc Vacchagotta Về Tam Minh96. Kinc Esukari
72. Kinch Vacchagotta Về Lửa (A)97. Kinch Dhananjani
73. Ðại Kinh Vacchagotta98. Kinh Vasettha
74. Kinh Trường Trảo99. Kinc Subha
75. Kinch Magandiya (A)100. Kinch Sangarava
TẬP 3
101. Kinc Devadaha127. Kinc A-Na-Luật
102. Kinc Năm Và Ba128. Kinch Tùy Phiền khô Não
103. Kinch Nghĩ Nlỗi Thế Nào?129. Kinh Hiền Ngu
104. Kinh Làng Sama130. Kinc Thiên Sứ
105. Kinch Thiện Tinh (A)131. Kinch Nhất Dạ Hiền Giả (A)
106. Kinc Bất Động Lợi Ích132. Kinc A-Nan Nhất Dạ Hiền Giả
107. Kinch Ganaka Moggalana (A)133. Kinch Ðại Ca-Chiên-Diên Nhất Dạ Hiền Giả 
108. Kinch Gopaka Moggalamãng cầu (A)134. Kinc Lomasakangiya Nhất Dạ Hiền Giả
109. Ðại Kinh Mãn Nguyệt135. Tiểu Kinc Nghiệp Phân Biệt (A)
110. Tiểu Kinch Mãn Nguyệt136. Ðại Kinch Nghiệp Phân Biệt (A)
111. Kinh Bất Đoạn137. Kinc Phân Biệt Sáu Xứ
112. Kinc Sáu Thanh khô Tịnh138. Kinc Tổng Ttiết Và Biệt Thuyết
113. Kinc Chân Nhân139. Kinh Vô Tránh Phân Biệt
114. Kinch Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì140. Kinc Giới Phân Biệt (A)
115. Kinh Ða Giới141. Kinch Phân Biệt Về Sự Thật
116. Kinc Thôn Tiên142. Kinc Phân Biệt Cúng Dường
117. Ðại Kinc Bốn Mươi (A)143. Kinc Giáo Giới Cấp Cô Ðộc
118. Kinch Nhập Tức Xuất Tức Niệm (A) 144. Kinch Giáo Giới Channa
119. Kinc Thân Hành Niệm (A)145. Kinc Giáo Giới Phú-Lâu-Na
1đôi mươi. Kinc Hành Sanh146. Kinch Giáo Giới Nandaka
121. Kinch Tiểu Không (A)147. Tiểu Kinch Giáo Giới La-Hầu-La
122. Kinc Ðại Không148. Kinh Sáu Sáu (A)
123. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp 149. Ðại Kinh Sáu Xđọng (A)
124. Kinh Bạc-Câu-La150. Kinc Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda
125. Kinc Ðiều Ngự Địa (A)151. Kinc Khất Thực Thanh hao Tịnh
126. Kinc Phù-Di (A)152. Kinc Cnạp năng lượng Tu Tập (A)

***

Giới Thiệu Kinc Trung Bộ

(Hòa thượng Thích Minc Châu)

1. Lời Nói Đầu

(trong bản in lần trước tiên năm 1973)

Tập Kinc Trung Bộ (Majjhima Nikàya) tất cả 152 gớm tất cả, chia thành 3 tập : tập I gồm 50 Kinh đầu, tập II có 50 Kinch tiếp cùng tập III có 52 Kinc chót.

You watching: Ht

Tôi dựa vào nguim phiên bản Pàli của Hội Pàli Text Society nhằm thông dịch với cần sử dụng tía bạn dạng dịch làm tư liệu. Tài liệu đầu tiên là rất nhiều ghi chụ bằng giờ Anh và chữ Hán, tôi đã tự mình ghi vào bạn dạng Pàli, từng chữ, từng sản phẩm, từng trang một, Khi tôi theo học tập bạn dạng Pàli này, từ năm 1952 cho năm 1955 tại Hội Dharmaduta Vidhyalaya làm việc Colombo, Tích Lan, vày Ngài Pannananda diễn giảng. Bản tài liệu thiết bị nhị là bản dịch “The Middle Length Sayings” của Cô L. B. Horner, hội Pàli Text Society, một công trình dịch thuật vô cùng chu toàn; cùng bản đồ vật tía là bạn dạng dịch ra giờ đồng hồ Nhật của bộ Nam truyền Đại Tạng Kinh. Thỉnh thoảng tôi xem thêm các bản ghê Hán Tạng tương tự nếu như thấy cần thiết.

Vấn đề tìm được Hán từ tương đương cùng với chữ Pàli, thật là một trong những vụ việc nan giải. Nhỏng biết Pancak Khandha là năm uẩn, Rùpage authority là Sắc, Vedanà là Tchúng ta, Sannà là Tưởng, Sankhàrà là Hành và Vinnàna là Thức, thời dịch vừa gọn gàng, vừa nhanh khô. Nhưng ví như gặp gỡ gần như danh tự chưa tồn tại chữ Hán tương đương là cả một vấn đề thật trở ngại với nan giải.

Các bài bác Kinc chữ Hán tương tự vào cỗ Trung A Hàm ko hỗ trợ được nhiều. Ngài Sanghadeva (Tăng Già Đề Bà) dịch Trung A Hàm vào khoảng thời gian 398 sau kỷ nguim, cần những danh tự Ngài cần sử dụng không được các dịch đưa sau này nhỏng Ngài Huyền Trang đồng ý. Nlỗi Vedamãng cầu, Ngài Sanghadeva dịch là Giác, sau này dịch là Thọ; Savitakka, Savicara, Ngài dịch là Hữu giác, Hữu cửa hàng, sau đây dịch là Hữu trung bình, Hữu tứ; Phassa Ngài dịch là Cánh Lạc, về sau dịch là Xúc. Cho phải, bản Hán Tạng đôi lúc về tối nghĩa với dễ gây ra hiểu nhầm, trường hợp bọn họ không tồn tại bản Pàli tương tự.

Chúng tôi dịch Kinh Pàli, không vì mục đích hy vọng ủng hộ hay là không ý muốn cỗ vũ một học phái nào, một lập trường như thế nào. Mục đích của công ty chúng tôi chỉ hy vọng giới thiệu phần lớn Kinc điển hoàn toàn có thể được xem là nguyên ổn tdiệt giỏi ngay sát ngulặng tdiệt duy nhất, nhằm fan gọi hoàn toàn có thể tò mò lời dạy chân bao gồm của đức Phật, khỏi qua ống kính của một học tập phái làm sao, dầu là Ấn Độ, Trung Quốc tốt toàn quốc. Chúng tôi cũng không tồn tại trách nát nhiệm nêu lên mang lại độc giả rõ, đoạn làm sao là nguim tbỏ, đoạn nào không phải nguim thủy. Chỉ tất cả bạn phát âm, sau thời điểm tự bản thân gọi, từ mình tìm hiểu, tự bản thân suy tư, trường đoản cú bản thân quan tiền gần kề, từ bỏ mình bệnh nghiệm trên bản thân, bắt đầu có thể trường đoản cú mình tò mò cùng thấy đoạn làm sao là thiệt sự ngulặng thủy. Trách nhiệm khám phá, triệu chứng nghiệm cá nhân là trách rưới nhiệm của người gọi, chưa hẳn của tín đồ dịch, vị Đạo Phật là Đạo mang đến để nhưng mà thấy chớ chưa hẳn Đạo đến để nhờ fan thấy hộ, Đạo của người có đôi mắt (Cakkhumato), chưa phải Đạo của bạn nhắm mắt; Đạo của người thấy, của fan biết (Passalớn Jànato), không phải là Đạo của người không thấy, trù trừ (Apassakhổng lồ Ajànato). Nên chỉ tất cả bạn hiểu bắt đầu có thể từ bản thân thấy, từ bỏ mình đọc cùng trường đoản cú mình bệnh nghiệm.

Thật sự họ chỉ gồm một trách rưới nhiệm, search gọi và khám phá phần lớn lời Phật dạy dỗ thiệt sự là phần lớn lời dạy của đức Phật, và bởi vì trách nhiệm ấy Cửa Hàng chúng tôi đang nỗ lực thông dịch Kinc Tạng Pàli ra Việt ngữ. Chúng ta chỉ việc đọc, yêu cầu suy tư chính chắn và rồi bao gồm chúng ta tự ý thức đâu là những lời dạy dỗ chân thực của đức Bổn định sư chúng ta.

Tỷ kheo Thích Minch Châu

Đại học tập Vạn Hạnh, TP.. Sài Gòn, 1973

2. Lời Giới Thiệu

(vào phiên bản in năm 1986)

Chúng tôi mang đến in lần vật dụng nhị Kinch Trung Sở Tập I, II, với III, cùng với hầu hết mục tiêu chủ yếu nhỏng sau:

Chúng tôi in Kinh Trung Bộ từ năm 1973 đến năm 1975, được phiên dịch trong tầm 1970 mang đến 1975 đề xuất bạn dạng dịch có tương đối nhiều thiếu sót. Trước không còn một vài danh từ nhỏng Adassan trước dịch là “thiếu hiểu biết rõ”, nay dịch lại là “không được thấy”; Sanjànàti trước dịch là “chấp nhận”, nay dịch là “tưởng tri”; Parijànàti trước dịch là “hiểu rõ”, ni dịch là “liễu tri”; Abhijànàti, trước dịch là “biết rõ”, ni dịch lại là “thắng tri”; Pajànàti, trước dịch là “đọc rõ”, ni dịch lại là “Tuệ tri”.

Một danh từ bỏ nữa cũng tuyệt cần sử dụng không đúng, hoàn toàn có thể tạo hiểu lầm nlỗi chữ Kàmaguna, Hán dịch là “Dục công đức”, nhưng mà công đức thường có nghĩa xuất sắc lành, trong khi nghĩa chữ gumãng cầu là làm cho “tăng trưởng lòng dục”. Nên Shop chúng tôi dịch là “Dục tăng trưởng”. Danh trường đoản cú dịch sai khá nhiều, yêu cầu bạn dạng in lần này dịch lại cho đúng hơn. Một sự nỗ lực nữa của công ty chúng tôi là Việt hóa một vài danh từ để ngay sát với phiên bản sắc dân tộc hơn. Như trước dịch Trung Bộ Kinch, nay sửa lại Kinc Trung Sở. Trước dịch ghê “Nhứt thiết lậu học”, nay sửa lại ghê “Tất cả lậu hoặc”. Trước dịch kinh “Bố dụ” ni đổi lại tởm “lấy ví dụ tấm vải”. Trước dịch là “Ngưu giác lâm đái kinh” nay dịch lại “Tiểu kinh Rừng sừng bò”.

See more: Kịch Bản Chương Trình Tổ Chức Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1 6 ) Thêm Ý Nghĩa

Còn so với danh từ Pàli về tên người, tên địa danh, chúng tôi chưa tìm ra được một cách làm tương thích, buộc phải ni Cửa Hàng chúng tôi thả lỏng sự việc này. ví dụ như, chữ Sàvatthi, chữ Hán là Xá Vệ, dịch âm nên là Xa-vat-thi, Shop chúng tôi không theo lối dịch âm được, vị bí quyết đọc chữ Pàli có không ít điểm y như tiếng Việt, phải nhiều lúc chúng tôi giữ giờ Pàli. Chữ Sàriputta, theo hán dịch là Xá-lợi-Phất, theo dịch âm đề xuất là Xa-ri-put-ta, nhưng Shop chúng tôi vẫn giữ Sàriputta. Còn theo Hán dịch thời vượt xa cùng với ngulặng bản Pàli tốt Sanskrit, chỉ ai quen thuộc cùng với chữ Hán Tạng thời đọc và phát âm được. Đây chưa nói đến một trong những danh trường đoản cú thuật ngữ trình độ, tuyệt nhất là dùng làm diễn tả quy trình mang đến triệu chứng trái Niết bàn, hoặc không tìm kiếm được, hoặc chưa tìm được danh trường đoản cú thuật ngữ chuyên môn mặt Hán Tạng, vì thế một số trong những thuật ngữ chỉ được thực hiện trong thời điểm tạm thời, mong chờ sự gạn lọc của thời gian tốt sự bửa khuyết của clỗi học tập mang mười phương thơm, bắt đầu có chức năng xử lý vấn đề nan giải này.

Gần chúng ta hơn, Kinh Trung Bộ này đang bên trong chương trình học tập của Trường Cao Cấp Phật Học đất nước hình chữ S, và Tăng Ni Sinc cần có Kinh sách để học hỏi phân tích, do đó cho in lại Kinch Trung Sở là đáp ứng nhu cầu cấp bách này. Dường như Kinh Trung Bộ đang được không ít đơn vị học tập đưa, nhiều Phật tử phân tích và tìm hiểu, bởi bạn cũng có thể nói Kinc Trung Sở ko hồ hết là cơ bản trong Kinc Tạng Pàli ngoại giả diễn đạt vô cùng lô ghích với tương đối đầy đủ số đông khái niệm cnạp năng lượng phiên bản các danh từ đạo Phật với còn diễn đạt khôn xiết phong phú và đa dạng cùng phong phú và đa dạng phần đông pháp môn tu tập mang tới Niết bàn. Chưa học Kinc Trung Bộ là không cầm được tinch hoa của Đạo Phật nguyên ổn tbỏ. Chưa phân tích Kinc Trung Bộ rất có thể lâm vào rất nhiều lệch lạc quan niệm các danh trường đoản cú trình độ trong đạo Phật nhưng Đức Phật đã dày công khái niệm, mỗi khi Ngài ttiết giảng đạo giáo của Ngài.

Chúng tôi chỉ nói cách khác một giải pháp vắn tắt là Kinc Trung Sở đặt nặng nề về phần Chánh Tri Kiến cùng các phương thức tu hành, độc nhất là các quy trình tu bệnh đi từ bỏ Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri loài kiến. Còn Kinch Trường Bộ đặt nặng nề phần lịch sử vẻ vang, có tánh phương pháp đối ngoại so với Bà La Môn, du sĩ nước ngoài đạo, Kỳ na giáo… Tăng Chi Sở đặt nặng phần so với giáo lý theo pháp số từ bỏ số 1 đến số 11. Tương Ưng Sở đặt nặng nề phần so với đạo giáo theo vấn đề. Còn hiểu Kinc Trung Sở chúng ta đi sâu vào phần đạo giáo với phần hành trì, đặt nặng trĩu về mọi bội nghịch ứng tư tưởng tế nhị của tín đồ tu hành Khi đạt tới những quả vị buổi tối cao.

Công trình thông ngôn của tớ, một mặt đáp ứng sở nguyện xuất dương tu học tập của tôi, một phương diện xây dựng gần như tư liệu nghiên cứu và phân tích đạo Phật cho những Học trả với Phật tử toàn nước. Lẽ dĩ nhiên vào trách rưới nhiệm bây giờ của tôi, sự phiên dịch đòi hỏi nhiều cố gắng, các dụng công kiên cường và liên tục, nhưng lại chúng tôi đã làm được tưởng thưởng trọn xứng danh, Khi được tận hưởng đông đảo Pháp Lạc bởi vì Chánh Pháp mang về trong những khi thông ngôn. Pháp Lạc này ẩn chứa vào từng chữ từng câu, tàng ẩn trong từng câu vnạp năng lượng các giọng nói, và chủ yếu Pháp Lạc đang nuôi chăm sóc cùng khuyến khích Cửa Hàng chúng tôi không hề ít vào công tác làm việc phiên chất dịch này.

Càng dịch, chúng tôi càng thấy rõ ác ý của những bên Bà La Môn đã sử dụng danh trường đoản cú Tiểu Thừa để gán vào số đông lời dạy thực sự nguyên ổn tbỏ của đức Phật với để cho những Phật tử không đủ can đảm gọi, không dám học, không dám tu hồ hết pháp môn ấy. Càng dịch, càng thấy rõ dụng vai trung phong ác khẩu của những vị Bà La Môn, vẫn tinh khôn xuyên ổn tạc đạo Phật, làm cho đông đảo giáo lý cnạp năng lượng bạn dạng, phần đông tinc hoa cao đẹp tuyệt vời nhất của bốn tưởng trái đất, đã trở nên phần đa tứ tưởng tà đạo xen lẫn, bị ruồng vứt, bị che vết, ko được biết đến, ko được học hỏi và chia sẻ tu hành. Nhưng chân lý bao giờ cũng chính là chân lý, phương diện trời khi nào cũng là mặt ttránh. Những lời ba hoa của Ma Vương, các cuộc đo tài của rất nhiều ngọn gàng đèn cá biệt lờ mờ, lời lẽ bập bẹ của các kẻ bắt đầu tập tểnh lấn sân vào tuyến phố Triết lý, toàn bộ cũng chỉ nên cuồng vọng tối tăm, được ánh nắng rực rỡ của chân lý quét sạch sẽ.

Có fan than tởm Pàli thừa lâu năm và có không ít đoạn trùng điệp. Khi dịch Kinh, bao giờ tôi cũng phải kính trọng ngulặng phiên bản, và vị vậy Cửa Hàng chúng tôi không hoàn toàn có thể từ bỏ ý lược vứt phần đông đoạn trùng điệp, dầu rằng nguyên ổn bản Pàli công ty chúng tôi phiên dịch đã và đang lược vứt tương đối nhiều. Điều chúng ta đề nghị nhớ rằng phần lớn Kinch điển được kiết tập trong số Đại hội Kiết tập và đông đảo do chỏng Tăng tụng gọi lại hầu như đoạn các vị ấy vẫn ghi lưu giữ, và lẽ dĩ nhiên lúc tụng đọc không khi nào có cthị trấn lược quăng quật. Lại nữa đức Phật trong những khi đi truyền giáo, từng Kinch phần đa được giảng toàn diện trong những yếu tố hoàn cảnh đặc biệt quan trọng cùng clỗi Tăng ghi nhớ lại không lúc nào dám lược quăng quật những đoạn đã làm được nghe. Do kia, có nhiều đoạn điệp trùng, cực nhọc lòng lược vứt cho được. Dầu cố kỉnh như thế nào, các đoạn trập trùng vẫn có sự chức năng cho tất cả những người gọi, bởi vì ko gì xuất sắc trông đẹp hẳn là được nói đi nhắc lại các lần rất nhiều giáo lý quan trọng đặc biệt cùng các pháp tu căn phiên bản.

Chúng tôi nay chỉ chú trọng phiên dịch, và hy vọng dịch mang đến được toàn vẹn với không hề thiếu, để làm tư liệu phân tích với tu học cho những Phật tử và Học giả, chưa có một dìm xét, phê bình, so sánh đối chiếu gì. Mỗi bộ Kinch được dịch ngừng là số đông nguồn tài liệu văn hóa truyền thống hết sức đa dạng mẫu mã với cực hiếm cho những Học mang cùng những Phật tử, và bây chừ sự cố gắng độc nhất vô nhị của chúng tôi là cung ứng đông đảo tài liệu văn hóa ấy.

See more: Ht Phim Today - Danh Sách Thủ Lĩnh Lương Sơn Bạc

Cho cần, với 5 bộ Kinc Trường Sở, Kinh Trung Sở, Kinc Tăng Chi, Kinch Tương Ưng, Kinh Tiểu Bộ, Shop chúng tôi cho rằng ra mắt được phần đa tài liệu hơi đúng mực cùng không thiếu thốn để những công ty Học trả, Tăng Ni Phật tử, Sinh viên đi sâu được vào đầy đủ Giáo lý với Giáo pháp căn uống phiên bản, thật sự là nguyên tbỏ của Đạo Phật.

TPhường.Sài Gòn, ngày 8 tháng 1một năm 1986 Tỷ kheo Thích Minc Châu Thiền đức viện Vạn Hạnh (Bình Anson tổng hợp, 11/99)


Chuyên mục: Giải Trí