Trần Hán Huy – thosanhuyenthoai.vn

2 biện pháp này cũng gần tương đương cùng với lệnh clrscr trong turbo CTại đây có 2 cách:

Cách 1 : Dùng 1 hàm vào C++

1/ Công dụng :

xóa hết màn hình hiển thị.

2/Tlỗi viện kèm theo:

stdlib.h hoặc windows.h

3/ kmáu điểmNếu các bạn sử dụng hàm màu vào VC. thì sau thời điểm triển khai lệnh này, cả screen sẽ có được màu nền trùng cùng với chiếc hàm nền cơ mà các bạn gọi trước kia.VD:Trình trường đoản cú Gọi nlỗi sau:– hàm màu tất cả nền xanh– hàm system(“cls”);tác dụng là cả screen bao gồm nền blue color, không phải nền màu sắc black như ban sơ nữa

4/ Code

#include "stdlib.h"void main()system("cls");Cách 2 : Lập trình 1 hàm tiến hành bài toán này bằng cách dùng những hàm console

1/ Công dụng :

xóa hết màn hình hiển thị.

2/Thư viện kèm theo:

windows.h

3/ khuyết điểm

Hàm tương đối dài, cực nhọc nhớ

4/ code hàm

void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chính thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* khổng lồ get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now mix the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;5/ code test trả chỉnh

#include void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chủ thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* khổng lồ get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now set the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;void main()printf("Chao mung ban den voi thosanhuyenthoai.vn");cls();