Giấy kẻ ngang a4 pdf

     

Bạn có thể in các biểu mẫu chẳng hạn như giấy kẻ dòng, giấy kẻ ô vuông, hoặc danh sách kiểm, v.v. Lên giấy thường cỡ A4, B5, hoặc Letter.

Bạn đang xem: Giấy kẻ ngang a4 pdf

Bạn cũng có thể in giấy mẫu hình mang đến nhiều mục đích sử dụng như trang album ảnh và thảm bếp, trên giấy thường cỡ A4 hoặc Letter, giấy ảnh nhám, giấy bìa và các loại giấy khác.


*

*

Bạn có thể chọn ba định dạng khoảng cách dòng.

Cài đặt trên màn hình cảm ứng:

Giấy sổ 1 (8 mm)(Notebook paper 1 (8 mm))

Giấy sổ 2 (7 mm)(Notebook paper 2 (7 mm))

Giấy sổ 3 (6 mm)(Notebook paper 3 (6 mm))

Lưu ý

Bạn không thể in giấy sổ lên giấy cỡ B5.

Giấy kẻ ô vuông


*

Bạn có thể chọn bố cỡ khổ vuông.

Cài đặt bên trên màn hình cảm ứng:

Giấy kẻ ô vg 1 (ô 5 mm)(Graph paper 1 (5 milimet grid))

Giấy kẻ ô vg 2 (ô 3 mm)(Graph paper 2 (3 mm grid))

Giấy kẻ ô vg 3 (ô 1 mm)(Graph paper 3 (1 milimet grid))

Lưu ý

Bạn không thể in giấy kẻ ô vuông lên giấy cỡ B5.

Giấy soạn nhạc


*

Bạn có thể in giấy soạn nhạc có 10 hoặc 12 khung nhạc.

Cài đặt bên trên màn hình cảm ứng:

Giấy snhạc 1 (10 khuông)(Staff paper 1 (10 staves))

Giấy snhạc 2 (12 khuông)(Staff paper 2 (12 staves))

Danh sách kiểm


*

Bạn có thể in sổ tay có hộp kiểm.

Cài đặt bên trên màn hình cảm ứng:

Danh sách kiểm(Checklist)

Giấy viết tay


Bạn có thể in giấy viết tay.

Cài đặt bên trên màn hình cảm ứng:

Giấy viết tay (3 dòng)(Handwriting paper (3 lines))

Kế hoạch tuần


Bạn có thể in biểu mẫu kế hoạch tuần.

Cài đặt bên trên màn hình cảm ứng:

Kế hoạch tuần (dọc)(Weekly schedule (vertical))

Kế hoạch tháng


Bạn có thể in biểu mẫu kế hoạch tháng.

Cài đặt trên màn hình cảm ứng:

Kế hoạch tháng (lịch)(Monthly schedule(calendar))


In biểu mẫu

In biểu mẫu theo quy trình dưới đây.

Xem thêm: Cùng Nhau Tỏa Sáng 2015 Tập 8

Chọn

*
In(Print) bên trên màn hình TRANG CHỦ.

Chọn

*
Mẫu(Templates).

Chọn mẫu bạn muốn in.

Khi thông báo xuất hiện, kiểm tra và chọn Tiếp(Next).

Chỉ định cài đặt nếu cần.


Bản in(Copies)

Chỉ định số bản in.

Ng.giấy(Paper src)

Chọn nguồn giấy (Khay sau(Rear tray)/Cát-xét(Cassette)/Tự động(Auto)) ở vị trí nạp giấy.

Lưu ý

Khi đã chọn Tự động(Auto), thì giấy nạp từ nguồn giấy khớp với các cài đặt giấy (cỡ trang và loại phương tiện giấy) sẽ được nạp.

Cỡ trang(Page size)

Chọn cỡ trang.

Lưu ý

Tùy theo mẫu, một số cài đặt cỡ trang không thể chỉ định được. Nếu được chọn, và bỏ ra tiết lỗi(Error details) sẽ hiển thị bên trên màn hình cảm ứng. Vào trường hợp này, chọn ở phía trên bên trái của màn hình cảm ứng để kiểm tra thông báo và vậy đổi cài đặt.

Loại(Type) (Loại phương tiện)

Chọn loại phương tiện.

Lưu ý

Loại giấy được đặt thành Giấy thường(Plain paper), ngoại trừ giấy mẫu hình.