Customer reviews

     
Download driver LB-Link BL-WN151, BL-WN155A USB Wi-Fi Adapter Driver version 5.01.09.0000 for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 32-bit (x86), 64-bit (x64).

Bạn đang xem: Customer reviews

Screenshot of files

*

Installation screenshots LB-Link BL-WN151, BL-WN155A USB Wi-Fi Adapter Driver

*
*
*
*

File Name


Please, enter the answer lớn the following question

*


Supported devices (Hardware ID):

USBVID_0411&PID_00E8 BUFFALO INC. (formerly MelCo.,Inc.) WLI-UC-G300NWirelessLANAdapter
USBVID_0411&PID_012E BUFFALO INC. (formerly MelCo.,Inc.) WLI-UC-AG300NWirelessLANAdapter
USBVID_0411&PID_0148 BUFFALO INC. (formerly MelCo.,Inc.) WLI-UC-G300HPWirelessLANAdapter
USBVID_0411&PID_0150 BUFFALO INC. (formerly MelCo.,Inc.) WLP-UC-AG300WirelessLANAdapter
USBVID_0411&PID_015D BUFFALO INC. (formerly MelCo.,Inc.) WLI-UC-GNWirelessLANAdapter
USBVID_0411&PID_0241 MediaTek BUFFALOWI-U2-300DWirelessLANAdapter
USBVID_0411&PID_0253 MediaTek BUFFALOWLP-U2-300D WirelessLANAdapter
USBVID_0471&PID_200F Philips (or NXP) 802.11nWirelessAdapter
USBVID_04BB&PID_0944 I-O Data Device, Inc. WHG-AGDN/US WirelessLANAdapter
USBVID_04BB&PID_0945 I-O Data Device, Inc. WN-GDN/US3WirelessLANAdapter
USBVID_04BB&PID_0947 I-O Data Device, Inc. WN-G150UWirelessLANAdapter
USBVID_04BB&PID_0948 I-O Data Device, Inc. WN-G300UWirelessLANAdapter
USBVID_04BB&PID_094B MediaTek I-O DATAWN-AG300UWirelessLANAdapter
USBVID_04BB&PID_094E MediaTek I-O DATAWN-AG450UWirelessLANAdapter
USBVID_04BB&PID_0951 MediaTek I-O DATAWN-AC433UWirelessLANAdapter
USBVID_04BB&PID_0954 MediaTek I-O DATAWN-OAC433UM WirelessLANAdapter
USBVID_050D&PID_1103 Belkin Components F9L1103N750 DB802.11abgn2x3:3
USBVID_0586&PID_3416 ZyXEL Communications Corp. NWD-210N802.11b/g/n-draftwirelessadapter
USBVID_0586&PID_341A ZyXEL Communications Corp. NWD-270NWirelessN-lite USBAdapter
USBVID_0586&PID_341E ZyXEL Communications Corp. NWD2105802.11bgnWirelessAdapter
USBVID_0586&PID_3421 ZyXEL MediaTekDual-BandWirelessN450 USBAdapter
USBVID_0586&PID_3425 ZyXEL Communications Corp. NWD6505802.11a/b/g/n/acWirelessAdapter
USBVID_0586&PID_343E ZyXEL Communications Corp. N220802.11bgnWirelessAdapter
USBVID_05A6&PID_0101 Ralink MediaTekRT3572802.11a/b/g/nWirelessLAN USBDevice
USBVID_06F8&PID_E036 Hercules WirelessDual Band600 USBKey(MediaTek)
USBVID_0789&PID_0162 Logitec Corp. LAN-WN22/U2 WirelessLANAdapter
USBVID_0789&PID_0163 Logitec Corp. LAN-WN12/U2 WirelessLANAdapter
USBVID_0789&PID_0164 Logitec Corp. LAN-W150/U2MWirelessLANAdapter
USBVID_0789&PID_0166 Logitec Corp. LAN-W300N/U2WirelessLANAdapter
USBVID_0789&PID_0168 Logitec Corp. LAN-W150N/U2WirelessLANAdapter
USBVID_0789&PID_0169 Logitec LAN-W300N/U2S LANAdapter(MediaTek)
USBVID_0789&PID_016B Logitec LAN-W450AN/U2(MediaTek)
USBVID_0789&PID_0170 Logitec Corp. LAN-W300AN/U2WirelessLANAdapter
USBVID_07AA&PID_002F Corega K.K. CG-WLUSB2GNL
USBVID_07AA&PID_003C Corega K.K. CG-WLUSB2GNL
USBVID_07AA&PID_003F Corega K.K. CG-WLUSB300AGN
USBVID_07AA&PID_0041 Corega K.K. CG-WLUSB300GNS
USBVID_07AA&PID_0042 Corega K.K. CG-WLUSB300GNM
USBVID_07B8&PID_2770 AboCom Systems inch 802.11n/b/g MiniWirelessLAN USB2.0Adapter
USBVID_07B8&PID_2870 AboCom Systems inc 802.11n/b/g WirelessLAN USB2.0Adapter
USBVID_07B8&PID_3070 AboCom Systems inc 802.11n/b/g MiniWirelessLAN USB2.0Adapter
USBVID_07B8&PID_3071 AboCom Systems inc 802.11n/b/g MiniWirelessLAN USB2.0Adapter
USBVID_07B8&PID_3072 AboCom Systems inc 802.11n/b/g MiniWirelessLAN USB2.0Adapter
USBVID_07B8&PID_3073 MediaTek 802.11n/b/g MiniWirelessLAN USB2.0Adapter
USBVID_07B8&PID_3074 MediaTek 802.11n/b/g MiniWirelessLAN USB2.0Adapter
USBVID_07B8&PID_7610 MediaTek 802.11acWirelessLAN Card
USBVID_07D1&PID_3C09 D-Link System DWA-140RangeBooster NAdapter(rev.B1)
USBVID_07D1&PID_3C0A D-Link System DWA-140RangeBooster NAdapter(rev.B2)
USBVID_07D1&PID_3C0B D-Link System DWA-110Wireless GAdapter(rev.B)
USBVID_07D1&PID_3C0D D-Link System DWA-125Wireless N150Adapter(rev.A1)
USBVID_07D1&PID_3C0E D-Link System WUA-2340RangeBooster GAdapter(rev.B)
USBVID_07D1&PID_3C0F D-Link System AirPlus GDWL-G122WirelessAdapter(rev.E1)
USBVID_07D1&PID_3C11 D-Link System DWA-160Xtreme NDual BandUSBAdapter(rev.B)
USBVID_07D1&PID_3C13 D-Link System DWA-130802.11nWireless NAdapter(rev.B)
USBVID_07D1&PID_3C15 D-Link System DWA-140RangeBooster NAdapter(rev.B3)
USBVID_07D1&PID_3C16 D-Link System DWA-125Wireless N150Adapter(rev.A2)
USBVID_07D1&PID_3C17 D-Link DWA-121Wireless N150 USBAdapter(MediaTek)
USBVID_07FA&PID_7712 MediaTek Adaptateurreseausans-filBewan802.11n
USBVID_083A&PID_6618 Accton giải pháp công nghệ Corp. 802.11nWirelessAdapter
USBVID_083A&PID_7511 Accton công nghệ Corp. Arcadyan802.11NWirelessAdapter
USBVID_083A&PID_7512 Accton công nghệ Corp. Arcadyan802.11NWirelessAdapter
USBVID_083A&PID_7522 Accton công nghệ Corp. Arcadyan802.11NWirelessAdapter
USBVID_083A&PID_8522 Accton technology Corp. Arcadyan802.11NWirelessAdapter
USBVID_083A&PID_A512 Accton công nghệ Corp. Arcadyan802.11NWirelessAdapter
USBVID_083A&PID_A618 Accton công nghệ Corp. SMCWUSBS-NEZ ConnectN Draft11nWirelessAdapter
USBVID_083A&PID_A701 Accton technology Corp. SMCWUSBS-N3 EZConnect NWirelessAdapter
USBVID_083A&PID_A702 SMC Networks EZ ConnectN 802.11nWirelessUSB 2.0Adapter(MediaTek)
USBVID_083A&PID_A703 MediaTek 802.11nWirelessUSBAdapter
USBVID_083A&PID_B522 Accton giải pháp công nghệ Corp. SMCWUSBS-N2 EZConnect NWirelessAdapter
USBVID_083A&PID_C522 MediaTek 802.11NWirelessUSBAdapter
USBVID_083A&PID_D522 Accton giải pháp công nghệ Corp. SpeedportW 102Stick IEEE802.11nUSB 2.0Adapter
USBVID_0846&PID_9012 NetGear, Inc. WNDA4100802.11abgn3x3:3
USBVID_0846&PID_9013 MediaTek AdaptadorUSBInalámbricoMovistar
USBVID_0846&PID_9019 NETGEAR WNDA4200DWirelessDual BandUSBAdapter(MediaTek)
USBVID_08B9&PID_1197 MediaTek WLAN USBADAPTOR
USBVID_0B05&PID_166A MediaTek DPW632802.11NUSBWirelessAdapter
USBVID_0B05&PID_1731 ASUSTek Computer, Inc. 802.11nNetworkAdapter
USBVID_0B05&PID_1732 ASUSTek Computer, Inc. 802.11nNetworkAdapter
USBVID_0B05&PID_1742 ASUSTek Computer, Inc. 802.11nNetworkAdapter
USBVID_0B05&PID_1760 ASUSTek Computer, Inc. 802.11nNetworkAdapter
USBVID_0B05&PID_1761 ASUSTek Computer, Inc. USB-N11802.11nNetworkAdapter
USBVID_0B05&PID_1784 ASUSTek Computer, Inc. USB-N13802.11nNetworkAdapter(rev. A1)
USBVID_0B05&PID_1790 Ralink RT3572802.11a/nWirelessLan USBDevice
USBVID_0B05&PID_179D ASUSTek Computer, Inc. USB-N53802.11abgnNetworkAdapter
USBVID_0B05&PID_17A7 hãng asus USB-N10H150Mbps11nWirelessUSB dongle
USBVID_0B05&PID_17AD hãng asus USB-N66Dual BandN NetworkAdapter
USBVID_0B05&PID_17BC hãng asus USB-N66450MbpsDual BandUSBAdapter
USBVID_0B05&PID_17D1 ASUSTek Computer, Inc. AC51802.11a/b/g/n/acWirelessAdapter
USBVID_0B05&PID_17D3 hãng asus USB-N10150Mbps11nWirelessUSB dongle
USBVID_0B05&PID_17DB hãng asus USB-AC50USBWirelessadapter
USBVID_0B05&PID_17E8 hãng asus USB-N14802.11nWirelessUSBAdapter
USBVID_0CDE&PID_0022 Z-Com 802.11b/g/n WirelessNetworkAdapter
USBVID_0CDE&PID_0025 Z-Com 802.11b/g/n USBWirelessNetworkAdapter
USBVID_0DB0&PID_3820 Ralink 802.11bgn1T1RWirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_3821 Ralink 802.11bgn1T1RWirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_3822 Ralink 802.11bgn1T1RWirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_3870 Ralink 802.11bgn1T1RWirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_3871 Ralink 802.11bgn1T1RWirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_6899 Micro Star International 802.11bgn1T1R MiniCardWirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_821A Ralink 802.11bgWirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_822A Ralink 802.11bgWirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_822B Ralink WirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_822C Ralink WirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_870A Ralink 802.11bgWirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_871A Ralink 802.11bgWirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_871B Ralink WirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_871C Ralink WirelessAdapter
USBVID_0DB0&PID_899A Ralink 802.11bgMini CardWirelessAdapter
USBVID_0DF6&PID_0017 Sitecom Europe B.V. WL-182Wireless-NNetworkUSB Card
USBVID_0DF6&PID_002B Sitecom Europe B.V. WL-188WirelessNetwork300N USBAdapter
USBVID_0DF6&PID_002C Sitecom Europe B.V. WL-301WirelessNetwork300N USBAdapter
USBVID_0DF6&PID_002D Sitecom Europe B.V. WL-302WirelessNetwork300N USBdongle
USBVID_0DF6&PID_0039 Sitecom Europe B.V. WL-315Wireless-NUSBAdapter
USBVID_0DF6&PID_003B Sitecom Europe B.V. WL-321WirelessUSB GamingAdapter300N
USBVID_0DF6&PID_003C Sitecom Europe B.V. WL-323Wireless-NUSBAdapter
USBVID_0DF6&PID_003D Sitecom Europe B.V. WL-324WirelessUSBAdapter300N
USBVID_0DF6&PID_003E Sitecom Europe B.V.

Xem thêm: Lập Dự Án Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì ? Bạn Đã Biết Hay Chưa?? Lập Dự Án Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì

WL-343WirelessUSBAdapter150N X1
USBVID_0DF6&PID_003F Sitecom Europe B.V. WL-608WirelessUSBAdapter54g
USBVID_0DF6&PID_0040 Sitecom Europe B.V. WL-344WirelessAdapter300N X2
USBVID_0DF6&PID_0041 Sitecom Europe B.V. WL-329WirelessDualbandUSBadapter300N
USBVID_0DF6&PID_0042 Sitecom Europe B.V. WL-345WirelessUSBadapter300N X3
USBVID_0DF6&PID_0047 Sitecom Europe B.V. WL-352v1WirelessUSBAdapter300N 002
USBVID_0DF6&PID_0048 Sitecom Europe B.V. WL-349v1WirelessAdapter150N 002
USBVID_0DF6&PID_004A Sitecom Europe B.V. WL-358v1WirelessMicro USBAdapter300N X3002
USBVID_0DF6&PID_004D Sitecom Europe BV WirelessMicro USBAdapter X3WL-360
USBVID_0DF6&PID_0050 Sitecom Europe B.V. WL-349v4WirelessMicroAdapter150N X1
USBVID_0DF6&PID_0051 Sitecom Europe BV WirelessMicro USBAdapter300N X3WL-364
USBVID_0DF6&PID_0053 Sitecom Europe BV WirelessNetworkUSBAdapter54gWL-608v2001
USBVID_0DF6&PID_005F Sitecom Europe BV WirelessNetworkUSBAdapter300N X3
USBVID_0DF6&PID_0060 Sitecom Europe B.V. WLA-4000802.11bgn
USBVID_0DF6&PID_0062 Sitecom Europe B.V. WLA-5000802.11abgn
USBVID_0DF6&PID_0065 Sitecom Europe BV WirelessDualbandNetworkAdapter300N X5WLA-5000v2 001
USBVID_0DF6&PID_0066 Sitecom Europe BV WirelessDualbandMediaAdapter300NWLA-5001v1 001
USBVID_0DF6&PID_0067 Sitecom Europe BV WirelessDualbandMediaAdapter300NWLA-5001v1 001
USBVID_0DF6&PID_0068 Sitecom Europe BV WirelessDualbandMediaAdapter300N
USBVID_0DF6&PID_0069 Sitecom Europe BV WirelessDualbandNetworkAdapter300N X5
USBVID_0DF6&PID_006A Sitecom Europe BV WirelessDualbandNetworkAdapterN900 X7
USBVID_0DF6&PID_006E Sitecom Europe BV WiFi USBadapterN900
USBVID_0DF6&PID_006F Sitecom Europe B.V. WLA-5100
USBVID_0DF6&PID_0075 Sitecom Europe BV WiFi USBadapterAC580
USBVID_0DF6&PID_0078 Sitecom Europe BV WiFi USBadapterN300
USBVID_0DF6&PID_0079 Sitecom Europe BV WiFi 5GHzUSBAdapterAC450
USBVID_0E0B&PID_9031 Amigo giải pháp công nghệ Inc. 802.11nWirelessUSB Card
USBVID_0E0B&PID_9041 Amigo công nghệ Inc. 802.11nWirelessUSB Card
USBVID_0E66&PID_0001 Hawking Technologies HWUN1Hi-GainWireless-300NAdapter w/UpgradableAntenna
USBVID_0E66&PID_0003 Hawking Technologies HWDN1Hi-GainWireless-300N DishAdapter
USBVID_0E66&PID_0009 Hawking Technologies HWUN2Hi-GainWireless-150NAdapter w/UpgradableAntenna
USBVID_0E66&PID_000B Hawking Technologies HWDN2Hi-GainWireless-150N DishAdapter
USBVID_0E66&PID_0013 Hawking Technologies HWUN3Hi-GainWireless-NAdapter
USBVID_0E66&PID_0017 Hawking Technologies HAWNU1Hi-GainWireless-150NNetworkAdapterwith RangeAmplifier
USBVID_0E66&PID_0018 Hawking Technologies Wireless-NNetworkAdapter
USBVID_0E66&PID_0020 Hawking Technologies Inc. HWUN4Wls-300NAdapter /HD45U DualBand USBWireless-NAdapter
USBVID_0E66&PID_0021 Hawking Technologies HD45U DualBandWls-450NAdapter
USBVID_0E8D&PID_7610 MediaTek, Inc. 802.11acWirelessLAN Card
USBVID_0E8D&PID_7650 MediaTek 802.11acWirelessLAN Card
USBVID_100D&PID_9031 Netopia, Inc. Motorola802.11nDualbandUSBWirelessAdapter
USBVID_100D&PID_9032 Netopia, Inc. Motorola802.11n 5GUSBWirelessAdapter
USBVID_1044&PID_800B Chu Yuen Enterprise Co., Ltd GN-WB30N802.11nWLAN Card
USBVID_1044&PID_800C Chu Yuen Enterprise Co., Ltd GN-WB31N802.11nUSB WLANCard
USBVID_1044&PID_800D Chu Yuen Enterprise Co., Ltd GN-WB32L802.11nUSB WLANCard
USBVID_129B&PID_1828 CyberTAN giải pháp công nghệ GigasetUSBAdapter300
USBVID_13B1&PID_003E Linksys AE6000802.11a/b/g/n/acWirelessAdapter
USBVID_13D3&PID_3247 IMC Networks 802.11n/g/bWirelessLANAdapter
USBVID_13D3&PID_3262 IMC Networks 802.11n/g/bWirelessLAN USBAdapter
USBVID_13D3&PID_3273 IMC Networks 802.11n/g/bWirelessLAN USBMini-Card
USBVID_13D3&PID_3284 IMC Networks WirelessLAN USBMini-Card
USBVID_13D3&PID_3305
USBVID_13D3&PID_3307
USBVID_13D3&PID_3321
USBVID_13D3&PID_3322
USBVID_13D3&PID_3329
USBVID_13D3&PID_3340
USBVID_13D3&PID_3365
USBVID_13D3&PID_3399
USBVID_13D3&PID_3400
USBVID_13D3&PID_3401
USBVID_148F&PID_2070 Ralink Technology, Corp. RT2070WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_2770 Ralink Technology, Corp. RT2770WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_2870 Ralink Technology, Corp. RT2870WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_3071 Ralink Technology, Corp. RT3071WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_3072 Ralink Technology, Corp. RT3072WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_3370 Ralink Technology, Corp. RT3370WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_3572 Ralink Technology, Corp. RT3572WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_3573 Ralink Technology, Corp. RT3573WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_5370 Ralink Technology, Corp. RT5370WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_5372 Ralink Technology, Corp. RT5372WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_5572 Ralink Technology, Corp. RT5572WirelessAdapter
USBVID_148F&PID_6370 MediaTek 802.11acWirelessLAN Card
USBVID_148F&PID_6570 MediaTek 802.11acWirelessLAN Card
USBVID_148F&PID_7601 Ralink Technology, Corp. MT7601UWirelessAdapter
USBVID_148F&PID_760A MediaTek 150MbpsWireless NUSBAdapter
USBVID_148F&PID_760B Ralink Technology, Corp. MT7601UWirelessAdapter
USBVID_148F&PID_760C
USBVID_148F&PID_7610
USBVID_148F&PID_761A TP-Link Archer T2UV1/V2
USBVID_148F&PID_8070
USBVID_148F&PID_F101
USBVID_148F&PID_F301
USBVID_14B2&PID_3C06 Ralink Technology, Corp. Conceptronic C300RUv1802.11bgnWirelessAdapter
USBVID_14B2&PID_3C07 Ralink Technology, Corp. 802.11nadapter
USBVID_14B2&PID_3C08 Linktek IEEE802.11b/g/nWirelessUSBAdapter
USBVID_14B2&PID_3C11 Linktek IEEE802.11b/g/nWirelessUSBAdapter
USBVID_14B2&PID_3C12 AL Tech., Inc. AnyGate11n W-LANAdapter(XM-200U)
USBVID_14B2&PID_3C23 Ralink Technology, Corp. Airlink101AWLL6080802.11bgnWirelessAdapter
USBVID_14B2&PID_3C25 Ralink Technology, Corp. DrayTekVigor N61802.11bgnWirelessAdapter
USBVID_14B2&PID_3C27 Ralink Technology, Corp. Airlink101AWLL6070802.11bgnWirelessAdapter
USBVID_14B2&PID_3C28 Ralink Technology, Corp. Conceptronic C300RUv2802.11bgnWirelessAdapter
USBVID_14B2&PID_3C2C Ralink Technology, Corp. KeeboxW150NU802.11bgnWirelessAdapter
USBVID_15A9&PID_0006 Gemtek Wireless11n USBAdapter
USBVID_15A9&PID_0010 Gemtek 802.11nUSBWirelessCard
USBVID_167B&PID_4001 Cisco FlipShareTV
USBVID_1690&PID_0740 Askey Computer Corp. 802.11nWirelessLAN Card
USBVID_1690&PID_0744 MediaTek 802.11nUSBWirelessLAN Card
USBVID_1690&PID_0761 Ralink RT3572802.11a/b/g/nWirelessLAN USBDevice
USBVID_1737&PID_0070 Linksys WUSB100 v1RangePlusWirelessNetworkAdapter
USBVID_1737&PID_0071 Linksys WUSB600Nv1Dual-BandWireless-NNetworkAdapter
USBVID_1737&PID_0078 Linksys WUSB100 v2RangePlusWirelessNetworkAdapter
USBVID_1737&PID_0079 Linksys WUSB600Nv2Dual-BandWireless-NNetworkAdapter
USBVID_1740&PID_0600 Senao EUB600v1802.11abgnWirelessAdapter
USBVID_1740&PID_0602 EnGenius 802.11a/b/g/nWirelessUSBAdapter
USBVID_1740&PID_0605 Senao LevelOneWUA-0605N_MaxWirelessUSBAdapter
USBVID_1740&PID_0615 Senao LevelOneWUA-0615N_MaxWirelessUSBAdapter
USBVID_1740&PID_9701 Senao EnGenius802.11nWirelessUSBAdapter
USBVID_1740&PID_9702 Senao EnGenius802.11nWirelessUSBAdapter
USBVID_1740&PID_9703 Senao EnGenius802.11nWirelessUSBAdapter
USBVID_1740&PID_9705 Senao EnGenius802.11nWirelessUSBAdapter
USBVID_1740&PID_9706 Senao EUB9706802.11nWirelessAdapter
USBVID_1740&PID_9707 EnGenius 1T1R MiniWirelessUSB Dongle
USBVID_1740&PID_9708 EnGenius 1T2R MiniWirelessUSB Dongle
USBVID_1740&PID_9709 EnGenius 2T2R MiniWirelessUSB Dongle
USBVID_1740&PID_9801 Senao EUB9801802.11abgnWirelessAdapter
USBVID_1761&PID_0B05 ASUSTek Computer, Inc. (wrongID) 802.11nNetworkAdapter(wrong ID- swappedvendor anddevice)
USBVID_177F&PID_0254 Ralink LW054Wireless54GAdapterUSB
USBVID_18C5&PID_0008 AMIT Technology, Inc. CG-WLUSB2GNR CoregaWirelessUSBAdapter
USBVID_18C5&PID_0012 AMIT Technology, Inc. CG-WLUSB10CoregaWirelessUSBAdapter
USBVID_18E8&PID_6259 Ralink 802.11nUSBWirelessLAN Card
USBVID_1A32&PID_0304 Quanta Microsystems, Inc. 802.11nWirelessLAN Card
USBVID_1B75&PID_3071 Ovislink Corp. AirliveWN-301USB
USBVID_1B75&PID_3072 Ovislink Corp. AirLiveWN-360USBadapter
USBVID_1B75&PID_7733 Air Live 450MbpsWireless-NDual BandUSBAdapter
USBVID_1D4D&PID_0002 PEGATRON CORPORATION RalinkRT2770/2720802.11b/g/n WirelessLANMini-USBDevice
USBVID_1D4D&PID_000C PEGATRON CORPORATION RalinkRT3070802.11b/g/n WirelessLan USBDevice
USBVID_1D4D&PID_000E PEGATRON CORPORATION RalinkRT3070802.11b/g/n WirelessLan USBDevice
USBVID_1D4D&PID_0010 Ralink RT3572802.11a/b/g/nWirelessLan USBDevice
USBVID_1D4D&PID_0011 Ralink RT3072802.11b/g/n WirelessLan USBDevice
USBVID_1EDA&PID_2012 AirTies Wireless Networks Air2210 54MbpsWirelessAdapter
USBVID_1EDA&PID_2210 AirTies Wireless Networks Air2210 54MbpsWirelessAdapter
USBVID_1EDA&PID_2310 AirTies Wireless Networks Air2310150 MbpsWirelessAdapter
USBVID_2001&PID_3C15 D-Link Corp. DWA-140RangeBooster NAdapter(rev.B3)
USBVID_2001&PID_3C17 D-Link Corp. DWA-123Wireless N150Adapter(rev.A1)
USBVID_2001&PID_3C19 D-Link Corp. DWA-125Wireless N150Adapter(rev.A3)
USBVID_2001&PID_3C1A D-Link Corp. DWA-160802.11abgnXtreme NDual BandAdapter(rev.B2)
USBVID_2001&PID_3C1B D-Link Corp. DWA-127Wireless N150High-GainAdapter(rev.A1)
USBVID_2001&PID_3C1C D-Link GO-USB-N150 WirelessN 150 EasyUSBAdapter
USBVID_2001&PID_3C1D D-Link DWA-123Wireless N150 USBAdapter(rev.B)
USBVID_2001&PID_3C1E D-Link DWA-125Wireless N150 USBAdapter(rev.B)
USBVID_2001&PID_3C1F D-Link DWA-162WirelessN900 DualBandAdapter
USBVID_2001&PID_3C20 D-Link DWA-140Wireless NUSBAdapter(rev.D)
USBVID_2001&PID_3C21 D-Link DWA-160Xtreme NDual BandUSBAdapter(rev.C)
USBVID_2001&PID_3C22 D-Link DWA-132Wireless NUSBAdapter(rev.B)
USBVID_2001&PID_3C23 D-Link GO-USB-N300 WirelessN Easy USBAdapter
USBVID_2001&PID_3D02 D-Link DWA-171WirelessAC DualBand USBAdapter(rev.B)
USBVID_2019&PID_5201 Planex Communications, Inc. GW-USPico
USBVID_2019&PID_AB24 PLANEX GW-US300MiniS
USBVID_2019&PID_AB25 PLANEX GW-USMini2N 802.11nWirelessAdapter
USBVID_2019&PID_AB29 PLANEX GW-USMicro300
USBVID_2019&PID_AB31 Planex Communications, Inc. GW-450D
USBVID_2019&PID_ED06 PLANEX GW-US300MiniW802.11bgnWirelessAdapter
USBVID_2019&PID_ED19 Planex Communications, Inc. GW-USDual450
USBVID_203D&PID_1480 Encore Electronics Inc. ENUWI-N3<802.11nWirelessN150Adapter>
USBVID_203D&PID_14A1
USBVID_203D&PID_14A9
USBVID_20B8&PID_8888
USBVID_20F4&PID_724A
USBVID_20F4&PID_806B
USBVID_2955&PID_0001
USBVID_5A57&PID_0280 Zinwell 802.11a/b/g/n USBWirelessLAN Card
USBVID_5A57&PID_0282 Zinwell 802.11b/g/n USBWirelessLAN Card
USBVID_5A57&PID_0283 Zinwell 802.11b/g/n USBWirelessLAN Card
USBVID_5A57&PID_0284 Zinwell 802.11a/b/g/n USBWirelessLAN Card
USBVID_5A57&PID_5257 Zinwell Metronic495257wifi802.11ng
USBVID_7392&PID_4085 2L Central Europe BV Conceptronic NanoWireless150MbpsUSBAdapter
USBVID_7392&PID_7711 Edimax technology Co., Ltd EW-7711UTnnLiteWirelessAdapter
USBVID_7392&PID_7717 Edimax technology Co., Ltd EW-7717UN802.11nWirelessAdapter
USBVID_7392&PID_7718 Edimax technology Co., Ltd EW-7718UN802.11nWirelessAdapter
USBVID_7392&PID_7722 Edimax giải pháp công nghệ Co., Ltd EW-7722UTn802.11nWirelessAdapter
USBVID_7392&PID_7733
USBVID_7392&PID_A711
USBVID_7392&PID_B711 MediaTek 802.11acWirelessLAN Card
USBVID_8516&PID_2070
USBVID_8516&PID_2770
USBVID_8516&PID_2870
USBVID_8516&PID_3070
USBVID_8516&PID_3071
USBVID_8516&PID_3072
USBVID_8516&PID_3572 MediaTek ALLWINWirelessLAN Card–3572
USBVID_F201&PID_5370 MediaTek 54MbpsWirelessUSBAdapter