Chương trình tiếng anh lớp 7 thí điểm

     

các bài tập luyện tiếng Anh lớp 7 thí điểm là tư liệu tiếp thu kiến thức theo công tác bắt đầu. Tài liệu tổng thích hợp những dạng bài bác tập không giống nhau với tương đối nhiều mức độ.

Bạn đang xem: Chương trình tiếng anh lớp 7 thí điểm

Thông qua góp những bài tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm những em sẽ có được thêm những tài liệu tìm hiểu thêm, cải thiện kỹ năng bốn duy tiếng Anh, củng rứa kỹ năng và kiến thức ngữ pháp và trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 7. Sau đây mời quý thầy cô cùng chúng ta học viên thuộc tham khảo.


Unit 1: My hobbies

I. Find the word which has a different sound in the part underlined
1. A. betterB. preferC. teacherD. worker
2. A. nearB. hearC. dearD. bear
3. A. concertB. concernC. collectD. combine
4. A. pictureB. cultureC. neighbourD. tourist
5. A. dependentB. enjoyC. absentD. government
5. A. futureB. returnC. pictureD. culture
6. A. firstB. girlC. birdD. sister
7. A. burnB. sunC. hurtD. turn
8. A. nurseB. surfC. pictureD. return
10. A. hotB. hourC. hotelD. hobby

II. Match the nouns from the box with the correct
athleticsbasketballcyclingfootball
karateskatingswimmingtennis
computer gamesphotosTVtable tennis
judocoinsbottlesaerobics
stampsgardeningcampingfilms

1. go: .......................................................

2. do: ..........................................................

3. collect: ..................................................

4. play: .....................................................

5. watch: .................................................

6. take: ..................................................

III. Choose the words/phrases in the box that match the pictures below. Write them in the spaces.
cyclingCookingGardeningPlaying the guitar
Taking photoArranging flowersswimmingPlaying chess
SkatingCampingCollecting stampsWatching TV

IV. Findwhich word does not belong to lớn each

1.

A.

common

B.

favourite

C.

unusual

D.

popular

2.

A.

like

B.

love

C.

enjoy

D.

hate

3.

A.

album

B.

stamps

C.

mountain

D.

collector

4.

A.

gardening

B.

skating

C.

climbing

D.

horse-riding

5.

A.

newspaper

B.

reporter

C.

collector

D.

gardener


V. Put the words into TWO groups (/ /and /3:/)

neighbourthirdbirdwordlearn
yesterdaygirlassistantworldculture
camerasignalheardturnfinal
naturalbirthdaysiragainfirst

.................

Unit 2: Health

I. Findthe word which has a different sound in the part underlined

1.

A.

knife

B.

of

C.

leaf

D.

life

2.

A.

although

B.

enough

C.

paragraph

D.

cough

3.

Xem thêm: Album: Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Đông Nhi & Ông Cao Thắng

A.

junk

B.

sun

C.

put

D.

adult

4.

A.

headache

B.

architect

C.

chemical

D.

children

5.

A.

aerobics

B.

calories

C.

cycling

D.

doctor

II. Putthe words inlớn TWO groups (/ f / and / v /)

knifeknivesofcoughlevel
leafleavevastfastfat
roughlivelifetoughvery
safemovesavelaughenough

III. Findwhich word does not belong khổng lồ each

1.

A.

sick

B.

tired

C.

sore

D.

fit

2.

A.

orange juice

B.

fresh milk

C.

water

D.

soft drinks

3.

A.

cough

B.

flu

C.

sunshine

D.

sunburn

4.

A.

jogging

B.

cycling

C.

swimming

D.

reading

5.

A.

sleep

B.

rest

C.

relax

D.

work

6.

A.

singing

B.

washing

C.

cleaning

D.

tidying up


................


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Tkhô hanh
thosanhuyenthoai.vn
Mời các bạn tấn công giá!
Lượt tải: 27.842 Lượt xem: 66.878 Dung lượng: 3,2 MB
Liên kết cài đặt về

Link thosanhuyenthoai.vn chủ yếu thức:

Những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 chương trình thí điểm thosanhuyenthoai.vn Xem

Các phiên bạn dạng không giống cùng liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA