Cho đoạn mạch như hình vẽ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Với R1=30ôm, R2=15ôm, R3=10ôm và UAB=24Va) Tính năng lượng điện trsinh hoạt tương tự của mạchb) Tính độ mạnh loại điện qua từng năng lượng điện trởc) Tính công của dòng điện hiện ra trong khúc mạch AB vào thời hạn 5 phútBiết R2 // R3R1 nối liền ( R2 // R3 )
*

a)

Điện trsinh sống tương đương của năng lượng điện trở 2 với 3:

Vì R2//R3 nên R23=(dfracR_2.R_3R_2+R_3=dfrac15.1015+10=6Omega)

Điện trnghỉ ngơi tương tự toàn mạch:

Vì R1 nt R23 nên(R_tđ=R_1+R_23=30+6=36Omega)

b)

Cường độ chiếc năng lượng điện mạch chính:

(I=dfracU_ABR_tđ=dfrac2436=dfrac23)A

Cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trsinh hoạt R1:

Vì R1 nt R23 bắt buộc I1= I23 = I =(dfrac23)A

Hiệu năng lượng điện nạm giữa nhì đầu điện trlàm việc R1:

I1=(dfracU_1R_1=>U_1=R_1.I_1=30.dfrac23=20V)

Hiệu điện nuốm thân hai đầu điện trngơi nghỉ R2 và R3:

Vì R1 nt R23 yêu cầu U1 + U23 = U

=> U23= U - U1 = 24 - trăng tròn = 4V

Hiệu điện núm thân hai đầu điện trsống R2:

Vì R2 // R3 phải U2 = U3 = U23 = 4V

Cường độ chiếc điện thân hai đầu năng lượng điện trsống R2:

(I_2=dfracU_2R_2=dfrac415A)

Cường độ chiếc năng lượng điện thân nhị đầu điện trsinh sống R3:

(I_3=dfracU_3R_3=dfrac410=dfrac25A)

c)

Công của cái điện xuất hiện trong 5 phút:

(A=dfracU^2R^ t=dfrac24^236.300=4800left(J ight))


Đúng 3
Bình luận (1)
*

Tóm tắt :

Biết :(R_1=30Omega);(R_2=15Omega);(R_3=10Omega)

(U_AB=24V)

(t=5"=300s)

Tính : a.(R_AB)

b.(I_1=?);(I_2=?);(I_3=?)

c.(A=?)

Giải

a. Ta có(R_2)//(R_3)bắt buộc :

(R_23=dfracR_2.R_3R_2+R_3=dfrac15.1015+10=6Omega)

Vì(R_1)nt(R_23)cần năng lượng điện trlàm việc tương đương toàn mạch là :

(R_AB=R_1+R_23=30+6=36Omega)

b. (R_1)nt(R_23)yêu cầu :

(I_1=I_23=I_AB=dfracU_ABR_AB=dfrac2436=dfrac23A)

(Rightarrow U_23=I_23.R_23=dfrac23.6=4V)

(Rightarrow U_2=U_3=4V)(do(R_2)//(R_3))

CĐDĐ qua từng điện trnghỉ ngơi là :

(I_2=dfracU_2R_2=dfrac415A)

(I_3=dfrac410=0,4A)

c. Công của mẫu năng lượng điện hình thành trong khúc mạch AB vào 5' là :

(A=P.t=U.I.t=24.dfrac23.300=4800J)

Đáp số : a.(R_AB=36Omega)

b.(I_1=dfrac23A);(I_2=dfrac415A);(I_3=0,4A)

c.(A=4800J)


Đúng 1
Bình luận (0)

Cho mạch điện như hình mẫu vẽ R1 = 4  R2 = 6  R3 = 3  UAB = 9V không thay đổi a) Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch. b) Tính độ mạnh dòng năng lượng điện qua mỗi năng lượng điện trlàm việc. c) Ttốt R1 vị điện trnghỉ ngơi Rx làm thế nào cho độ mạnh dòng năng lượng điện qua mạch sút 3 lần. Tính Rx.

You watching: Cho đoạn mạch như hình vẽ


Lớp 9 Vật lý Chương I- Điện học
1
0
Gửi Hủy

Hình đâu bạn?


Đúng 1

Bình luận (2)

mang lại mạch điện như mẫu vẽ r1=15ôm r2=25ôm r3=10ôm Uab =12v không thay đổi a) tính điện trngơi nghỉ tương tự của đoạn mạch b) tính độ mạnh mẫu điện qua mỗi năng lượng điện trsống c) để năng lượng điện trsinh sống tương đương của đoạn mạch là 7,5 ôm bạn ta cố gắng R1 vày năng lượng điện trsống Rx. tính Rx

*


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Điện trsinh hoạt tương đương:(R=dfracleft(R1+R2 ight)R3R1+R2+R3=dfracleft(15+25 ight)1015+25+10=8Omega)

(U=U12=U3=12V)(R12//R3)

(I=U:R=12:8=1,5A)

(I3=U3:R3=12:10=1,2A)

(R1ntR2Rightarrow I12=I1=I2)

Mà:(I12=I-I3=1,5-1,2=0,3A)

(Rightarrow I12=I1=I2=0,3A)


Đúng 2

Bình luận (0)

Cho mạch điện nlỗi hình mẫu vẽ R1=4 ôm R2=6 ôm R3=3 ôm Uab=9V ko thay đổi A) tính điện trsống tương đương của đoạn mạch B) tính độ mạnh dòng năng lượng điện qua mỗi điện trở C) ráng r1 do điện trngơi nghỉ Rx thế nào cho cường độ mẫu năng lượng điện qua mạch sút 3 lần . Tính Rx

*


Lớp 9 Vật lý Bài 6: Những bài tập vận dụng định vẻ ngoài Ôm
1
0
Gửi Hủy

a,(R1ntleft(R2//R3 ight)=>Rtd=R1+dfracR2R3R2+R3=4+dfrac6.36+3=6left(om ight))

b,(=>I1=I23=dfracUabRtd=dfrac96=1,5A)

(=>U23=I23.R23=1,5.dfrac6.36+3=3V=U2=U3)

(=>I2=dfracU2R2=dfrac36=0,5A,=>I3=dfracU3R3=dfrac33=1A)

c,(=>Im=Ix=I23=dfrac13.1,5=0,5A)

(=>RTd=Rx+dfracR2.R3R2+R3=Rx+dfrac6.36+3=dfracUIm=dfrac90,5=18)

(=>Rx=16left(om ight))


Đúng 1

Bình luận (1)
Cho mạch điện như hình vẽ . biết R1=10ôm R2=15ôm R3=20ôm. Dòng điện đi qua R3 bao gồm cường độ I3=0, 1A. a tính năng lượng điện trsinh sống tương tự của mạch năng lượng điện b) cường độ cái điện qua điện trngơi nghỉ R1 với R2 c) hiệu điện vắt U giữa 2 đầu đoạn mạchAB d) năng suất tiêu thú của đoạn mạch AB. Giúp mik mai mik thi ạ
Lớp 9 Vật lý Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng diện vào hiệ...
1
0
Gửi Hủy

Hình vẽ đâu bạn?


Đúng 0

Bình luận (2)

*
3. Cho mạch điện nhỏng hình vẽ trong đó R1 = 80 Ω, R2 = 40 Ω,R3 = 60 Ω . Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện chũm U thì cườngđộ loại điện qua mạch đó là 0,15 A. a) Tính điện trsống tương đương của đoạn mạch AB?b) Tính độ mạnh dòng điện qua từng điện trnghỉ ngơi cùng hiệu điện núm thân nhị đầu từng năng lượng điện trở?


Lớp 9 Vật lý
2
0
Gửi Hủy

a.(R=dfracleft(R1+R2 ight)R3R1+R2+R3=dfracleft(80+40 ight)6080+40+60=40Omega)

b.(U=U12=U3=IR=40.0,15=6V)(R12//R3)

(left{eginmatrixI3=U3:R3=6:60=0,1A\I12=I1=I2=U12:R12=6:left(80+40 ight)=0,05Aleft(R1ntR2 ight)endmatrix ight.)


Đúng 2

Bình luận (0)

a) RTĐ= 40Ω

b)I3= 0.1A

I2= I1= 0.05A

U3= 266.67V

U1= 177.78V

U2= 88.89V


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho 2 điện trsinh sống R1, R2 nắ tuy nhiên tuy vậy cùng với bhau vào mạch năng lượng điện có hiệu điện nuốm 24V, biết R1= 15 ôm, R2 = 30 ôma, tính điện trsống tương đương của đoạn mạchb, tính cường độ chiếc điện qua môic đoann mạchc, tính công của chiếc điện có mặt trong đoạn mạch vào thời gian 10p


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

(R_1//R_2)

a)Điện trsinh hoạt tương đương mạch:

(R_m=dfracR_1cdot R_2R_1+R_2=dfrac15cdot3015+30=10Omega)

b)(R_1//R_2Rightarrow U_1=U_2=U_m=24V)

(I_1=dfrac2415=1,6A;I_2=dfrac2430=0,8A)

c)Cường độ dòng năng lượng điện qua mạch:

(I=I_1+I_2=1,6+0,8=2,4A)

Công chiếc năng lượng điện hiện ra trong đoạn mạch:

(A=UIt=24cdot2,4cdot10cdot60=34560J)


Đúng 2

Bình luận (0)

Cho mạch năng lượng điện có sơ đồ vật nlỗi hình 6.3, trong những số ấy R1= 15 Ω, R2= R3= 30 Ω, UAB= 12 V.

*

a) Tính năng lượng điện trnghỉ ngơi tương tự của đoạn mạch AB.

b) Tính độ mạnh loại năng lượng điện qua từng điện trsống.

See more: Cách Sử Dụng Word Trên Ipad, Cách Soạn Thảo Văn Bản Trên Iphone, Ipad


Lớp 9 Vật lý
1
1
Gửi Hủy

Cách 1:

a) Nhận xét: Đoạn mạch bao gồm nhị đoạn mạch con AM (chỉ có R1) ghnghiền nối liền cùng với MB ( có R2// cùng với R1).

Điện trsinh hoạt tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ= RAM + RMB =

*

b)

Cường độ dòng năng lượng điện qua năng lượng điện trsinh hoạt R1chính là độ mạnh dòng điện qua mạch chính:

I1= I = UAB/Rtđ= 12/30 = 0,4A

Hiệu năng lượng điện thay giữa nhị đầu dây năng lượng điện trnghỉ ngơi R1là: U1= R1.I1= 15.0,4 = 6 V.

See more: Mua Sách Tiếng Trung Ở Đâu, Hội Mua Bán Sách Học Tiếng Trung Public Group

Hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu dây năng lượng điện trlàm việc R2cùng R3là:

U2= U3= UMB= UAB– UAM = 12 – 6 = 6V

Vì R2= R3nên độ mạnh chiếc năng lượng điện qua R2với R3là: I2= I3= U3/R3= 6/30 = 0,2A

Cách 2:Áp dụng mang đến câu b (gồm áp dụng công dụng câu a)

Vì R1ghxay nối tiếp với đoạn mạch RAM bắt buộc ta có:

*

(vị MB đựng R2//R3cần UMB= U2= U3).

Mà U1+ UMB= UAB→ U1= UMB= U2= U3= UAB/2 = 12/2 =6 V

→ Cường độ mẫu điện qua các năng lượng điện trlàm việc là:

I1= U1/R1= 6/15 = 0,4A; I2= U2/R2= 6/30 = 0,2A;

I3= U3/R3= 6/30 = 0,2A;

(hoặc I3= I1–I2 = 0,4 – 0,2 = 0,2 A)


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết R1=9ôm, R2=6ôm, R3=12ôm. Hiệu điện cố không thay đổi U=24V a) Tính năng lượng điện trsống tương đương của đoạn mạch. b) Tính cường độ mẫu năng lượng điện chạy qua mỗi điện trnghỉ ngơi với hiệu năng lượng điện vậy thân nhị đầu từng năng lượng điện trở c) Nếu cố kỉnh R3=Rx thì cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch lúc này vẫn tăng 1,5 lần so với độ mạnh mẫu điện lúc đầu. Tính điện trsinh sống Rx

*


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

(Rightarrowleft{eginmatrixa,R1//left(R2ntR3 ight)Rightarrow Rtd=dfracR1left(R2+R3 ight)R1+R2+R3=6Omega\b,Rightarrowleft{eginmatrixU=U1=U23=24VRightarrow I1=dfracU1R1=dfrac83A\I2=I3=dfracU23R2+R3=dfrac43A\U2=I2.R2=8V\U3=U-U2=16Vendmatrix ight.\c,R1//left(R2ntRx ight)Rightarrow Im=1,5.dfrac246=6A\Rightarrow Rtd=dfracR1left(R2+Rx ight)R1+R2+Rx=dfrac9left(6+Rx ight)15+Rx=dfrac24Im=4left(Omega ight)Rightarrow Rx=1,2Omegaendmatrix ight.)


Đúng 1

Bình luận (0)
Cho mạch điện nhỏng hình vẽ biết R1 = 4 ôm R2 = 10 ôm R3 = 15 ôm a Tính Điện trở tương tự của đoạn mạch có R2 cùng R3 và điện trsinh sống toàn mạch B biết ampe kế chỉ 0,5 A Tìm cường độ mẫu điện qua R2 R3 và hiệu năng lượng điện vắt của nguồn
Lớp 9 Vật lý Chương thơm I- Điện học tập
2
1
Gửi Hủy

Hình đâu bạn


Đúng 0

Bình luận (0)

a)Ta có sơ đồ mạch điện( R2//R3)ntR1Điện trnghỉ ngơi của đoạn mạch AB làR23 = 10*15/10+15=6ΩR123 = Rtđ = 6 + 4 = 10Ω


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
thosanhuyenthoai.vn