Cách lập bảng cân đối kế toán theo qđ 48

Bảng cân nặng đối kế toán là report tài chủ yếu tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá chỉ trị tài sản hiện gồm cùng nguồn ra đời tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên Bảng cân nặng đối kế tân oán đến biết toàn bộ giá bán trị tài sản hiện bao gồm của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành những tài sản. Đây là căn cứ để nhận xét, đánh giá bao gồm tình hình tài chủ yếu của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, thosanhuyenthoai.vn sẽ hướng dẫn bạn phương pháp lập bảng cân nặng đối kế tân oán theo quyết định 48.

You watching: Cách lập bảng cân đối kế toán theo qđ 48

1. Cơ sở lập Bảng cân nặng đối kế toán

- Căn cứ vào sổ kế tân oán tổng hợp

- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán thù đưa ra tiết hoặc Bảng tổng hợp đưa ra tiết

- Căn cứ vào Bảng cân nặng đối kế toán thù năm trước

*

Lập bảng cân đối kế tân oán dựa vào các căn cứ trước

2. Nội dung cùng phương pháp lập những chỉ tiêu vào Bảng cân đối kế toán thù năm

"Mã số" ghi ở cột B tương ứng với những chỉ tiêu báo cáo.Số hiệu ghi ở cột C "Thuyết minh" của report này là số hiệu những chỉ tiêu trong Bản thuyết minch báo cáo tài chủ yếu năm thể hiện số liệu chi tiết hoặc những thuyết minch bổ sung của những chỉ tiêu này trong Bảng cân đối kế toán.Số liệu ghi vào cột 2 "Số đầu năm" của report này năm ni được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 1 "Số cuối năm" của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước hoặc theo số đã điều chỉnh các năm trước ảnh hưởng đến các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp phát hiện không nên sót trọng yếu cần phải điều chỉnh theo phương pháp hồi tố.Số liệu ghi vào cột 1 "số cuối năm" của report này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được hướng dẫn như sau:

PHẦN TÀI SẢN

A. Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 1đôi mươi + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150

Trong đó:

- Mã số 110 (Tiền cùng các khoản tương đương tiền ): Tổng số dư Nợ của những TK 111, 112 bên trên Sổ chiếc hoặc Nhật ký - Sổ cái với các khoản đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn phản ánh ở số dư Nợ TK 121 bên trên sổ đưa ra tiết TK 121.

- Mã số 120 (Đầu tư tài bao gồm ngắn hạn) = Mã số 121 + Mã số 129.

Trong đó:

- Mã số 121 (Đầu tư ngắn hạn): Là tổng dư Nợ của TK 121 bên trên sổ cái hoặc Nhật ký kết - Sổ loại sau thời điểm trừ đi các khoản đầu tư ngắn hạn đã được tính vào chỉ tiêu 110.

- Mã số 129 (Dự phòng giảm giá đầu tư tài bao gồm ngắn hạn): Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. Là số dư Có của Tk 1591 bên trên Sổ chiếc.

- Mã số 130 (Các khoản phải thu ngắn hạn) = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 138 + Mã số 139.

Trong đó:

- Mã số 131 (Phải thu của khách hàng hàng): căn cứ vào tổng số dư Nợ bỏ ra tiết của Tài khoản 131 mở theo từng quý khách trên sổ kế tân oán bỏ ra tiết TK 131.

- Mã số 132 (Trả trước mang lại người bán): Căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tk 331 mở theo từng người bán trên sổ kế tân oán đưa ra tiết TK 331.

- Mã số 138 (những khoản phải thu khác): Là tổng số dư Nợ của những Tài khoản: 1388, 334, 338 bên trên sổ kế tân oán bỏ ra tiết các TK 1388, 334, 338 (Không bao gồm các khoản cầm cố, ký quỹ, cam kết cước ngắn hạn).

- Mã số 139 (Dự phòng phải thu ngắn hạn khó khăn đòi) số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. số liệu là số dư Có chi tiết của Tk 1592 bên trên sổ kế tân oán bỏ ra tiết của những khoản dự chống phải thu ngắn hạn cực nhọc đòi (Tk 1592).

- Mã số 140 (Hàng tồn kho) = Mã số 141 + Mã số 149.

Trong đó:

- Mã số 141 (Hàng tồn kho): Tổng số dư Nợ của các Tk 152, 153, 154, 155, 156, 157 trên sổ dòng.

- Mã số 149 (Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho): Số dư Có của Tài khoản 1593 bên trên sổ bỏ ra tiết TK 159, chi tiết các khoản dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho (Tk 1593).

- Mã số 150 (Tài sản ngắn hạn khác) = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 158.

Trong đó:

- Mã số 151 (Thuế GTGT được khấu trừ): căn cứ vào số dư Nợ của tài khoản 133 trên sổ cái.

- Mã số 152 (Thuế cùng các khoản phải thu công ty nước): căn cứ vào số dư Nợ chi tiết Tk 333 trên sổ kế toán đưa ra tiết TK 333.

- Mã số 158 (Tài sản ngắn hạn khác): căn cứ vào số dư Nợ những Tài khoản 1381, tài khoản 141, tài khoản 142, tài khoản 1388 trên sổ cái hoặc Nhật ký - Sổ cái hoặc bên trên sổ đưa ra tiết TK 1388.

B. Tài sản dài hạn (Mã số 200)

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 2trăng tròn + Mã số 230 + Mã số 240

Mã số 210 (tài sản cố định) = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213.

Trong đó:

- Mã số 211 (Nguyên ổn giá): số liệu ghi vào đầu tư chi tiêu này là sơ dư Nợ của Tài khoản 211 trên Sổ loại.

- Mã số 212 (Giá trị hao mòn lũy kế): số liệu ghi vào chi tiêu này là sơ dư Có của các tài khoản: Tk 2141 bên trên sổ chi tiết TK 2141, TK 2142 trên sổ đưa ra tiết TK 2142 cùng Tài khoản 2143 bên trên sổ bỏ ra tiết 2143.

- Mã số 213 (Chi tiêu xây dựng cơ bản dở dang): số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 241 bên trên Sổ mẫu hoặc Nhật ký kết - Sổ chiếc.

See more: 10 Photos Of Yoo Seung Ho Và Park Shin Hye

- Mã số 220 (Bất động sản đầu tư)= Mã số 221 + Mã số 222.

Trong đó:

- Mã số 221 (Nguyên giá): Số liệu để phản ánh vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 217.

- Mã số 222 (Giá trị hao mòn lũy kế): Số liệu của chỉ tiêu này ghi bằng số âm, có giá trị là số dư Có của Tài khoản 2147 trên sổ kế toán bỏ ra tiết TK 2147.

- Mã số 230 (Các khoản đầu tư tài chính lâu năm hạn) = Mã số 231 +Mã số 239.

Trong đó:

- Mã số 231 (Đầu tư tài bao gồm lâu năm hạn): số liệu ghi vào chỉ tiêu là số dư Nợ Tài khoản 221 trên Sổ mẫu.

- Mã số 239 (Dự phòng giảm giá đầu tư tài thiết yếu dài hạn): Là số dư Có của Tài khoản 229 trên Sổ dòng.

- Mã số 240 (Tài sản nhiều năm hạn khác) = Mã số 241 + Mã số 248 + Mã số 249.

Trong đó:

- Mã số 241 (Phải thu lâu năm hạn): Là số dư Nợ đưa ra tiết của các Tài khoản 131, 138, 331, 338 trên sổ kế toán thù chi tiết những TK 131, 1388.

- Mã số 248 (Tài sản nhiều năm hạn khác): căn cứ vào tổng số dư Nợ Tài khoản 242, Tài khoản 244 với Sổ chiếc hoặc Nhật ký kết - Sổ dòng.

- Mã số 249 (Dự phòng phải thu lâu năm hạn khó khăn đòi): Số liệu ghi chỉ tiêu này ghi bằng số âm, là số dư Có đưa ra tiết của Tài khoản 1592, đưa ra tiết dự chống phải thu lâu năm hạn cực nhọc đòi bên trên sổ kế toán đưa ra tiết TK 1592.

- Mã số 250 (Tổng cộng tài sản) = Mã số 100 + Mã số 200

*

Cần thu thập những thông tin, số liệu để lập bảng cân đối kế toán

PHẦN NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả (Mã số 300) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm report gồm: nợ ngắn hạn với nợ dài hạn.

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 320

Mã số 310 (Nợ ngắn hạn) = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 318 + Mã số 319.

Trong đó:

- Mã số 311 (Vay ngắn hạn): Là số dư Có của TK311 và TK 315 bên trên sổ loại hoặc Nhật cam kết - Sổ chiếc.

- Mã số 312 (Phải trả mang đến người bán): Là tổng số dư Có bỏ ra tiết của TK 331 được phân loại là ngắn hạn mở theo từng người cung cấp bên trên Sổ kế toán thù bỏ ra tiết TK 331.

- Mã số 313 (Người thiết lập trả tiền trước): Căn cứ vào số dư Có đưa ra tiết của TK 131 được phân loại là ngắn hạn mở cho từng quý khách bên trên sổ kế toán đưa ra tiết TK 131 với số dư Có của TK 3387 được phân loại là ngắn hạn trên Sổ kế toán đưa ra tiết TK 3387.

- Mã số 314 ( Thuế với các khoản phải nộp Nhà nước): Là số dư Có đưa ra tiết của Tài khoản 333 trên Sổ kế toán bỏ ra tiết TK 333.

3. Ý nghĩa bảng cân nặng đối kế toán

Đối với phần tài sản:

- Phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện tất cả thời điểm lập report, thuộc quyền quản lý cùng sử dụng của doanh nghiệp

- Các số liệu ở phần tài sản phản ánh bài bản với kế những loại vốn, tài sản của doanh nghiệp hiện tất cả tại thời điểm lập report, tồn tại dưới hình hài vật chất hoặc phi vật chất.

Đối với phần nguồn vốn

- Phản ánh nguồn hiện ra những loại tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm report. Qua đó mang đến biết doanh nghiệp gồm trách nát nhiệm pháp luật phải trả đối với khoản nợ là ao nhiêu với các chủ nợ biết được giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.

- Số liệu ở phần nguồn vốn thể hiện quy mô với cơ cấu những nguồn vốn được đầu tư với huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Thông qua đó tất cả thể đánh giá chỉ một giải pháp bao quát mức độ tự chủ về tài chính cùng khả năng rủi ro tài thiết yếu của doanh nghiệp.

See more: Tải Giấy Tờ Tùy Thân Lên Facebook Bắt Xác Minh Danh Tính, Mở Khóa Khi Facebook Bắt Xác Minh Danh Tính

Với mỗi doanh nghiệp tại các thời điểm không giống nhauthì cách thức tài trợ tài sản lưu động cũng sẽ có những sự khác biệt. Thông qua việc xem xét các mối quan tiền hệ vào bảng cân nặng đối kế toán, bên quản trị tất cả thể đánh giá trình hình tài chính của doanh nghiệp, bên trên cơ sở đó sẽ bao gồm những điều chỉnh cùng lựa chọn chế độ thế nào cho phù hợp nhất với doanh nghiệp. Trong thời buổi công nghệ hiện nay, nghiệp vụ kế toán này đã trở phải đơn giản hơn nhờ sử dụng các phần mềm tiện ích công nghệ cao hỗ trợ thu thập thông tin,số liệu một giải pháp tự động, linh hoạt cùng đúng đắn, góp việc lập báo cáo hiệu quả hơn.

Trên đây là hướng dẫn lập bảng cân nặng đối kế toán thù theo quyết định 48. Hy vọng bài xích viết cung cấp mang đến bạn những công bố hữu ích!