Biên bản đối chiếu công nợ theo thông tư 200

     

*


*
*
*

⇒ Khóa Học Kế Tân oán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu⇒ Khóa học thầy giáo kế tân oán tại nhà 1 kèm 1 dạy dỗ theo yêu cầu
Mẫu biên bạn dạng so sánh công nợ năm 2021 mới nhất

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021 mới nhất và khuyên bảo cách trình diễn biên bản này

Mẫu biên bạn dạng so sánh công nợ năm 2021

CÔNG TY .......................................

Bạn đang xem: Biên bản đối chiếu công nợ theo thông tư 200

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:...............

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

thủ đô hà nội, ngày ...... Tháng ...... năm ......

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

Cùng nhau so sánh nợ công từ ngày ......... mang đến ngày ................. ví dụ như sau:1. Đối chiếu công nợ

STT

Diễn giải

Số tiền

1

Số dư đầu kỳ

0

2

Số gây ra tăng vào kỳ

...................

Xem thêm: Trái Tim Con Người Nằm Ở Đâu Trong Cơ Thể Con Người, Tim Nằm Bên Nào

3

Số gây ra giảm trong kỳ

........................

4

Số dư cuối kỳ

.........................

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu VND chẵn).2. Công nợ chi tiết.- .......................................................................................................................................................- .......................................................................................................................................................3. Kết luận: Tính đến khi xong ngày ................ CÔNG TY ................ (bên A )cònbuộc phải tkhô nóng tân oán đến Công ............... (bên B) số tiền là: ...................(Bằng chữ:................................................)- Biên phiên bản này được lập thành 02 phiên bản có giá trị giống hệt. Mỗi mặt giữ lại 01 bạn dạng làm đại lý mang lại Việc thanh tân oán về sau thân phía hai bên.