Bài tập kế toán tài chính tổng hợp có lời giải chi tiết

     
... TK 133 ( 133 1) : 40.000 -Có TK 33 1 ( X) : 440.0001b)Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000Nợ TK 133 ( 133 1) : 2.000 -Có TK 112 : 4.2002.) Nợ TK 152 ( VLP ) : 33 0.000Nợ TK 133 ( 133 1 ) : 33 .000 Có TK 33 1 ... dang Reviews theo BÀI TẬP KẾ TOÁNTÀI CHÍNH LỜI GIẢITổng đúng theo các bài tập kế toán tài chính lời giải chi tiết bao gồm những phần- Kế Toán vật tư, cơ chế dụng cụ- Kế toán TSCĐ- Nợ đề nghị ... 13. Nợ TK 642 : 1.140.551Nợ TK 133 : 9000 Có TK 33 4 : 35 7.000 Có TK 214 : 610.841 Có TK 33 5 : 99.000 Có TK 111 : 36 .000 Có TK 112 : 36 .000 Có TK 35 1 : 10.710 Bài 4: Công ty M...

Bạn đang xem: Bài tập kế toán tài chính tổng hợp có lời giải chi tiết

Quý Khách vẫn xem: Những bài tập kế tân oán tài chính 3 bao gồm lời giải


*

*

*

*

*

... (100.000x200)/(200+400) =33 .33 3
SPB 66.667) Có TK 33 4 : 100.0009. Nợ TK 622 : (600+100)x19%= 133 .000 Có TK 33 8 : 133 .00010. Nợ TK 6 23 : 31 4x300=94.200(CT Công cố C SL 30 0, DG= (37 0x100+400x300)/500 =31 4) Có TK 1 53 ... 50.000Nợ TK 133 ( 133 1): 5.000 -Có TK 33 1 (Z) : 55.0005b)12. Nợ TK 641 : 138 .700Nợ TK 133 : 2000 Có TK 33 4 : 47.600 Có TK 214 : 60.700 Có TK 33 5 : 22.000 Có TK 111 : 1.600 Có TK 33 88 : 8.800 ... 8.800 (hoặc 811) 13. Nợ TK 642 : 1.140.551Nợ TK 133 : 9000 Có TK 33 4 : 35 7.000 Có TK 214 : 610.841 Có TK 33 5 : 99.000 Có TK 111 : 36 .000 Có TK 112 : 36 .000 Có TK 35 1 : 10.710 Có TK 33 4: 600.0008b....

Xem thêm: File Phân Tích Tài Chính Bằng Excel Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Mẫu

... 133 ( 133 1 ) : 33 .000ợ Có TK 33 1 (X): 36 3.000 3. )N TK 152 ( PL) : 5.000ợ -Có TK 711: 5.0004a)N TK 632 : 45.000ợ -Có TK 155: 45.0004b)N TK 131 (Y) : 66.000ợ -Có TK 511: 60.000 -Có TK 33 31( ... 33 31( 33 311): 6.0004c)N TK 1 53 ( 1 531 ): 60.000ợN TK 133 ( 133 1): 6.000ợ -Có TK 131 (Y) : 66.0005a)N TK 152 ( VLP): 50.000ợN TK 133 ( 133 1): 5.000ợ -Có TK 33 1 (Z) : 55.0005b)N TK 33 1 ( ... 133 ( 133 2) : 100ợ -Có TK 111: 2.100 Có TK 33 4: 600.0008b. N TK 627 : 100.000ợ(CT SPA (100.000x200)/(200+400) =33 .33 3 SPB 66.667) Có TK 33 4 : 100.0009. N TK 622 : (600+100)x19%= 133 .000ợCó...